001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПримена на електронското банкарство во функција на подобрување на ефикасноста на работењето на банките во РМ  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a119
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aМаријаbНаковска 
990 aIII 4508
992 y46501 a0
999 a47238