001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aИднината на менаџментот и лидерството во претпријатијата  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a120
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aМаријаbМладеновиќ 
990 aIII 4510
992 y46503 a0
999 a47240