001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕкономски и социјални импликации од дигиталното производство 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a116
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aТањаbХаџиевска 
990 aIII 4512
992 y46505 a0
999 a47242