001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aКолаборативната економија како општествено-економски тренд базиран на концептите на е-бизнис, нејзиното влијание и предизвиците со кои се соочува 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a159
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЈовицаbКузманоски 
990 aIII 4514
992 y46507 a0
999 a47244