001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aУправување со логистиката во малопродажбата 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a107
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЕвицаbАрсоска 
990 aIII 4518
992 y46511 a0
999 a47248