001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПоловата (не)еднаквост и ефектот на стаклен плафон - компарација на актуелните состојби во Република Македонија и Сојузна Република Македонија 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a161
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАнастасијаbВојновска 
990 aIII 4520
992 y46513 a0
999 a47250