001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aДолгорочни извори на финансирање на компаниите  eBusiness financing with long term sources
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a118
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАнаbШтерјова 
990 aIII 4522
992 y46603 a0
999 a47329