001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aМеѓународно прелевање на финансиските кризи  eInternational Financial Crises Contagion
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a124
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aКрстеbКостески 
990 aIII 4524
992 y46605 a0
999 a47331