001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aМобилни плаќања со технологија на близинската размена на податоци 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a113
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aВикторbСтојановски 
990 aIII 4526
992 y46607 a0
999 a47333