001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aКористење на современите дигитални банкарски производи и услуги: перспективи и предизвици  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a118
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aНедаbАтанасова 
990 aIII 4528
992 y46609 a0
999 a47335