001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aУправување на трошоци во животниот циклус на производи и услуги   eManaging the life cycle costs of products and services
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a154
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aМиленаbЦаневска 
990 aIII 4530
992 y46611 a0
999 a47337