001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aКомпаративна анализа на јавниот долг во Република Македонија и одбрани земји од Југоисточна Европа 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a107
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДалиборкаbСпасеноска 
990 aIII 4532
992 y46613 a0
999 a47339