001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aАнализа на финансиските извештаи како инструмент за оценка на финансиската стабилност на ентитетите и можностите за инвестирање 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a126
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aВалентинаbНеделковска 
990 aIII 4534
992 y46615 a0
999 a47341