001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aВоведување на БПМ (Бизнис Процес Менаџмент) во јавната администрација на Република Македонија за подобрување на Е - јавните услуги 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a115
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aГоранbЦветкоски 
990 aIII 4536
992 y46617 a0
999 a47343