001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aАктивностите на економската пропаганда наспроти активностите на продажната промоција при продажба на здрава храна  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a121
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЉубицаbЃорѓиевска 
990 aIII 4647
992 y46983 a0
999 a47708