001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aФинансиската криза како потсетник на клучното значење на улогата на централните банки како кредитори во крајна инстанца  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a107
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aСањаbНаумоска 
990 aIII 4648
992 y46984 a0
999 a47709