001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 a Одржливост на јавните финансии во Европската унија и Република Македонија со посебен осврт на ефектот на "снежна топка "  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a122
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАнитаbБуровска 
990 aIII 4649
992 y46985 a0
999 a47710