001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aКомпаративна анализа на поврзаноста на девизните курсеви со макроекономските варијабли во Република Македонија и Република Србија - економетриски пристап  eComparative analysis of relations between exchange rates and macroeconomic variables in Republic of Macedonia and Republic of Serbia - an econometric approach
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a164
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aГоранbМојаноски 
990 aIII 4650
992 y46986 a0
999 a47711