001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aОптимализирање на монетарната и фискалната политика во услови на ликвидносна замка и случајот на Република Македонија 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a152
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДаниелbИлиев 
990 aIII 4651
992 y46987 a0
999 a47712