001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПланирање на сукцесијата во фамилијарните бизниси 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a131
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДејанbИлиоски 
990 aIII 4652
992 y46988 a0
999 a47713