001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕфектите на странските директни инвестиции преку технолошко-индустриските развојни зони врз македонската економија  eEffects of the foreign direct investments in technological-industrial development zones on the Macedonian economy
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a101
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАнгелаbНиколова 
990 aIII 4653
992 y46989 a0
999 a47714