001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aБанкарската регулација и финансиската глобализација  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a130
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЈулијанаbРистеска 
990 aIII 4654
992 y46990 a0
999 a47715