001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЗадоволството на потрошувачите од електронското банкарство во Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a104
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aРенатаbПавловска 
990 aIII 4655
992 y46991 a0
999 a47716