001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aИнтеракција помеѓу монетарната и фискалната политика и управувањето со јавниот долг  eInteraction between the monetary and the fiscal policy and public debt management
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a152
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАнгелаbВолкановска 
990 aIII 4656
992 y46992 a0
999 a47717