001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПримена на рамка на урамнотежени перспективи во мали и средни претпријатија   e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a100
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aБилјанаbНикодинова 
990 aIII 4657
992 y46993 a0
999 a47718