001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aАнализа и толкување на информациите од финансиските извештаи изготвени според меѓународните стандарди за финансиско известување  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a115
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aВикторијаbКалапоцева-Куртовиќ 
990 aIII 4658
992 y46994 a0
999 a47719