001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЈавна внатрешна финансиска контрола во Република Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a151
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aИванbДионисијев 
990 aIII 4659
992 y46995 a0
999 a47720