001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПромотивни стратегии на социјалните медиуми во насока на ефективен маркетинг кај малите и средни претпријатија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a201
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aИваbДујак 
990 aIII 4660
992 y46996 a0
999 a47721