001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aСтратешки пристап кон локалниот економски развој - случајот на општина Ресен -   eStrategic approach toward local economic development - case study of Resen municipality -
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a272
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aБиљанаbРунчевска 
990 aIII 4661
992 y46997 a0
999 a47722