001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aФактори на окружувањето и нивното влијание на перформансите на мултинационалните компании, како основа за унапредување на деловната клима во Р. Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a336
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАземинаbМашовиќ 
990 aIII 4662
992 y46998 a0
999 a47723