001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПартиципација на жените од Катар на пазарот на труд и целокупната економија во општеството  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a133
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aИринаbЈандревска 
990 aIII 4663
992 y46999 a0
999 a47724