001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aВлијанието на глобализацијата врз банкарските активности со посебен осврт на Република Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a115
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aБорисbДабевски 
990 aIII 4664
992 y47000 a0
999 a47725