001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aУлогата на ревизијата во спречување и откривање на перење пари и финансирање тероризам во Република Македонија и земјите-членки на ЕУ  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a133
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЛујза bКарајованоска 
990 aIII 4665
992 y47001 a0
999 a47726