001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aФискалната политика за време и по глобалната економска криза во новите земји членки на ЕУ и во Република Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a120
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДаркоbПупиноски 
990 aIII 4666
992 y47002 a0
999 a47727