001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aВлијанието на јавните инвестиции врз продуктивноста на трудот и економскиот раст во Република Македонија - коинтеграциски пристап  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a105
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aКатеринаbБогоевска 
990 aIII 4667
992 y47003 a0
999 a47728