001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aТргување на маргина и стратегии за малиот инвеститор при тргување на девизниот пазар  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a127
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aБорчеbСтаменковски 
990 aIII 4668
992 y47004 a0
999 a47729