001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aУправување со капиталната адекватност на банките во услови на финансиска нестабилност  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a139
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aИванаbМалијанска 
990 aIII 4669
992 y47005 a0
999 a47730