001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aУправување со ризикот на ликвидноста во банките во Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a103
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aНадицаbКрстевска 
990 aIII 4670
992 y47006 a0
999 a47731