001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aВлијанието на банкарскиот сектор врз финансиската развиеност во Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a119
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aМаријаbИлова 
990 aIII 4671
992 y47007 a0
999 a47732