001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aОценка на ранливоста на европската економија преку индикаторите за рано предупредување и процедурата за прекумерен буџетски дефицит  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a125
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aВладоbЦекиќ 
990 aIII 4672
992 y47008 a0
999 a47733