001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aУлогата на банките во трансмисиониот механизам на монетарната политика - случајот на земјите од Централна и Источна Европа  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a137
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aТихоbНестороски 
990 aIII 4673
992 y47009 a0
999 a47734