001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕфектите на монетарната политика врз стапката на невработеност со посебен осврт на Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a100
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aНиколаbЦибрев 
990 aIII 4674
992 y47010 a0
999 a47735