001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aУправување со побарувањата како производ на кредитната политика на банките  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a133
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aМаријаbМихајлова 
990 aIII 4675
992 y47011 a0
999 a47736