001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕкономска регулација во Република Македонија, (со посебен осврт на регулацијата на електрична енергија)  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a113
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aСањаbДавидовска Ивановска 
990 aIII 4676
992 y47012 a0
999 a47737