001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aСтавовите на потрошувачите за услугите на јавните наспроти приватните здравствени установи во Република Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a118
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДаниелаbШалеска 
990 aIII 4730
992 y47355 a0
999 a48080