001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aРазвојот на алтернативните канали за плаќање во македонскиот банкарски систем  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a114
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aИгорbНаумовски 
990 aIII 4732
992 y47357 a0
999 a48082