001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aДаночните раеви и нивното влијание врз меѓународните финансиски текови  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a122
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aНаташаbЈосимовска 
990 aIII 4734
992 y47359 a0
999 a48084