001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЛичниот раст и развој како начин за справување со стресот во организациите  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a120
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЕленаbСтаменковска 
990 aIII 4736
992 y47361 a0
999 a48086