001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aКоординација на монетарната и фискалните политики во ЕМУ  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a93
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЕленаbПетровска 
990 aIII 4738
992 y47363 a0
999 a48088