001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕволуција на корпоративното управување во комерцијалните банки во Република Македонија  eevolution of corporate governance of commercial banks in the Republic of Macedonia
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a113
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЛенчеbЗдравеска 
990 aIII 4740
992 y47366 a0
999 a48090